یا معاذ..

یا معاذ العائذین ...

کوچ

کوچ

الرحیل الرحیل ...

صدای الرحیل می آید ...

قافله ای در حال آماده شدن برای حرکت است.

و من تو را می بینم

که در حال

رفتنی

و

صدای انذارت را می شنوم

می شنوم

که با لحنی پدرانه

فریاد می زنی

یا بنی ارکب معنا ...

...

ایران - تهران - مدرسه قرآن

کلاس تدبر مکی استاد اخوت - چهارشنبه 4 مرداد.

/ 0 نظر / 71 بازدید